Informace MŠ

 • Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu KOSTIČKY, který naleznete v části DOKUMENTY.

  BAREVNÉ KOSTIČKY

  DOSTALY NOŽIČKY.

  DĚTI S NIMI BĚHALY

  ZÁBAVU SI HLEDALY

  Poslání MŠ :

  • Navazovat na rodinnou výchovu a rozvíjet partnerství při výchovně vzdělávacím procesu.
  • Vytvořit pohodové a přirozené prostředí pro zdravě sebevědomé dítě, které je schopno přirozeně se orientovat a chovat v běžných životních situacích, a tím položit základy všestranného rozvoje v duchu pohody a zdraví.
  • Podporovat samostatnost, jazykové dovednosti a rozvíjet základy kritického myšlení.
  • Respektovat zvláštnosti heterogenního složení třídy a individuální potřeby dětí.
  • Nutné střídání aktivity a odpočinku, dodržovat stravovací režim.
  • Režim umožňuje především spontánní aktivity dětí, podporuje jejich samostatnost a možnost seberealizace.
  • Výchovné plány respektují i postupnou přípravu dětí na povinnou školní docházku při plnění ostatních výchovných úkolů.

Režim dne – I. třída – Myšky

7,30 8, 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
komunitní kruh
8,45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 9, 45 didakticky zacílené činnosti- individuální práce,dle diagnostiky a TVP
9,45 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 16,30 hygiena, svačina, zájmové činnosti a spontánní hry dětí

Režim dne – II. třída – Kocourci

6,30 8, 45 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8,45 – 9, 15 Hygiena, svačina
9,15 9, 45 didakticky zacílené činnosti
9,45 10,00 hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00 Pobyt venku
12,00 – 12,30 Hygiena,Oběd
12,30 – 13,00 hygiena, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
14,30 – 15,00 hygiena, svačina
15,00 – 15,30 hry dětí, odchod dětí do 1. třídy

Režim dne – III. třída – Žirafky

6,30 8,30 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní učení)
ve skupinách a individuálně , individuální rehabilitační péče
jazykové chvilky
smyslové hry
8,30 – 9,00 Hygiena, svačina
9,00 9,30 didakticky zacílené činnosti
9,30 9,45 hygiena, příprava na pobyt venku
9,45 – 11,45 Pobyt venku
11,45 – 12,15 Hygiena,Oběd
12,15 – 12,45 hygiena, příprava na odpočinek
12,45 – 13,30 odpočinek dětí podle individuální potřeby
13,30 – 14,30 hry a didakticky zacílené činnosti
14,30 – 15,30 hygiena, svačina, odchod dětí domů

Plán činnosti mateřské školy ve školním roce 2022/2023

SRPEN

29.8. Informační schůzka rodičů

ZÁŘÍ

1.9. Rozloučení s prvňáčky před ZŠ ( předškoláci)
22.9. Dýňohrátky – akce s rodiči

ŘÍJEN

3. – 7. 10. Četba žáků 9.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
5. 10. Muzeum Šlapanice „ V říši dinosaurů“ –edukační program pro předškoláky
Sběr papíru, Zahájení sběru pomerančové kůry
Zahájení ESS – akce s rodiči – edukační program pro předškoláky
6.10. Depistáž – logopedické vyšetření v MŠ

Drakiáda – aktivita s rodiči, se ZŠ

LISTOPAD

7. – 11. 11. Četba žáků 8. třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
8. - 10. 11. Konzultační hodiny pro rodiče
10. 11. Vánoční fotografování
Vánoční Jarmark

PROSINEC

Mikulášská nadílka
5. - 9. 12. Četba žáků 7.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem
15. 11. Divadlo Brno – Divadlo Bolka Polívky pohádka „ Mrazík“
Vánoční nadílky ve třídách
Výstava betlémů Kovárna
Vánoční prázdniny

LEDEN

Lyžařský výcvikový kurz
Maškarní ples - organizátor „ Těšánek „
9. - 13. 1. Četba žáků 6.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“

ÚNOR

6. – 10. 2. Četba žáků 5.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
10. 2. Focení Ročenka, tablo – předškoláci
16. 2. Plavání – zahájení – 1. lekce
24. 2. Divadlo Brno – Divadlo Bolka Polívky pohádka „ Loupežník Rumcajs“

BŘEZEN

6. – 10. 3. Četba žáků 4.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
Návštěva Místní knihovny
Návštěva 1.třídy ZŠ
Konzultační hodiny
Velikonoční dílničky v ZŠ
Ukončení ESS
Hledání velikonočního vajíčka
DUBEN
18. – 22. 4. Četba žáků 3.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem
Zápis dětí do I. třídy ZŠ
Sběr starého papíru
Čarodějnický rej
KVĚTEN
8. - 12. 5. Četba žáků 2.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
Zápis dětí do MŠ
Dílničky pro maminky
Společné focení dětí
Škola v přírodě
Výlet dětí

ČERVEN

5. – 9. 6. Četba žáků 1.třídy v MŠ projekt „ Celé Česko čte dětem“
Sportovní den- atletika
Odpoledne s tatínkem- Den otců
Zahradní slavnost

Hlavní prázdniny budou zahájeny 1. 7. 2023 a ukončeny 3. 9. 2023.

Změnu a aktualizaci (doplnění aktivit, výletů, projektů) sledujte na hlavní nástěnce MŠ a webových stránkách MŠ.